Landbouw

Landbouw staat op gespannen voet met biodiversiteit. Onder het juk van de landbouweconomie streeft een agrariër er naar om al zijn hulpbronnen te benutten voor het produceren van landbouwproducten. Organismen die mee snoepen van de oogst worden zoveel mogelijk geweerd.

Bij burgers en boeren groeit het besef dat we hiermee niet op de goede weg zijn. Aan onze generatie de opgave om het tij te keren ten gunste van meer biodiversiteit. Mondiaal opererende ketenpartijen zijn echter weinig buigzaam en nationaal landbouwbeleid is steeds meer ondergeschikt aan Europees beleid. Daarnaast is de wisselwerking met onze natuurlijke omgeving complex. Ziekten en plagen liggen op de loer en dat zal ook altijd zo blijven want biodiversiteit omvat ook 'bad guys'. Partijen die snel het roer om willen denken hier vaak te licht over.

Landbouwgewassen en -huisdieren kun je, in tegenstelling tot mensen, veredelen. Hierdoor krijgen ze meer onderscheidende eigenschappen, worden ze weerbaarder en gunnen de 'bad guys' minder kans om toe te slaan. Het succes van veredeling is medebepalend voor de snelheid waarmee landbouwsystemen omgevormd kunnen worden ten gunste van meer biodiversiteit. Terug naar het verleden is geen optie.

Ook de menselijk maat is een aspect van moderne landbouwsystemen. Bij de akkerbouw kun je kiezen voor 'grootschalige akkerbouw in een kleinschalig landschap'. Schaalvergroting op bedrijfsniveau hoeft niet ten koste te gaan van het landschap. Het zou voor de dierhouderij ook goed zijn om schaalvergroting te zoeken in de vorm van kleinschalige eenheden.

GB Netwerk fijnmazig smal

In de afgelopen 10 jaar heeft IB-lerink zich in samenwerkings-verbanden met o.a. SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard), stichting Rietgors, stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa), het waterschap Hollandse Delta en Provincie Zuid-Holland, intensief bezig gehouden met projecten gericht op ontwikkeling van biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. De Hoeksche Waard heeft zich de rol van pionier aangemeten. Richtinggevend is de Structuurvisie HW die de streek, samen met de Provincie Zuid-Holland, heeft opgesteld in 2009. In de Structuurvisie HW is gekozen voor de ontwikkeling van het groenblauwe natuurnetwerk als concept voor landinrichting t.b.v. biodiversiteit. Fundamenten voor het GB-netwerk vormen de dijken en kreken (grofmazig netwerk) en de sloten en bermen (fijnmazig netwerk) in dynamisch mozaïek van gewaspercelen.

Landbouw HW2O

Het GB-natuurnetwerk is nog 'under construction'. Voedselrijke bloemenranden (nectar!), integratie van akkerrand- en slootbeheer, opschaling en netwerkvorming zijn belangrijke aspecten bij de verdere ontwikkeling van het fijnmazig netwerk door akkerbouwers. Andere terreinbeheerders, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat nemen hun verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van m.n. het grofmazig netwerk.

Icoon Netwerk01Het GB-natuurnetwerk biedt perspectief voor natuurinclusieve akkerbouw in het polderlandschap, zeker wanneer het traject met zorg gekozen wordt. De wisselwerking tussen 'natuur' en 'cultuur' is immers complex. IB-Lerink wil ook in de toekomst een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het GB-natuurnetwerk in de Hoeksche Waard en elders. Thans is IB-Lerink als GIS-specialist betrokken bij de activiteiten van Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). CCHW houdt zich sinds haar oprichting in 2016 bezig met de organisatie van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Hoeksche Waard.

Verder biedt IB-Lerink haar diensten aan individuele akkerbouwers aan bij het optimaliseren van de inrichting van akkerbouwpercelen t.b.v. rtk-gps navigatie, het uitwisselen van navigatie-bestanden tussen diverse merken en de digitale vastlegging van het ruimtegebruik voor bijvoorbeeld de Gecombineerde Opgave en als ruimtelijke referentie voor bijvoorbeeld precisie-akkerbouwdoeleinden. IB-Lerink maakt daarbij gebruik van het programma GAOS (Geo-Akker-Optimalisatie-Service) en GQIS. GAOS is een web-applicatie waarmee akkerranden op een intelligente manier ruimtelijk geintegreerd kunnen worden in de bedrijfsvoering.