Innovatie

Innovatie is één van de methoden om het ons leven en dat van de generaties na ons aangenamer te maken. Meer nog, het is een eerste vereiste om economische en sociale impasses te mijden. Ook is innoveren nodig om onbedoelde, schadelijke effecten van voorgaande innovaties op te lossen.

Op het gebied van innovatie is IB-Lerink nauw betrokken bij de activiteiten van de stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa). HWodKa is een samenwerkingsverband van akkerbouwers. De stichting werd in 2005 opgericht door Aad Klompe en Henk Scheele met het doel om met praktijkkennis en -ervaring bij te dragen aan "vitale akkerbouw in een mooi en biodivers landschap". De stichting onderscheidt zich van soortgenoten door haar maatschappelijke oriëntatie. De stichting onderhoudt nauwe banden met Wageningen Universiteit. HWodKa is de meest bekende akkerbouw innovatieclub in Nederland. Niet alleen de naamgeving is daar debet aan.

IBL innovatie carrier

IB-Lerink heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten begeleid op het gebied van akkerbouw en geo-informatie, akkerbouw en biodiversiteit en precisie-akkerbouw. De activiteiten hebben o.a. geleid tot het ontwerp van GAOS (Geo-Akker-Optimalisatie-Service), in samenwerking met Wageningen Universiteit en WUR-Alterra. Het programma wordt op korte termijn ontsloten voor gebruik door akkerbouwers, veehouders en loonwerkers in Nederland via Akkerweb.

Nieuw is het plan HW2O, dat met financiële ondersteuning van LTO-Fondsen vorm en inhoud heeft gekregen. Bij HW2O ligt de focus op het verbeteren van de vochthuishouding van de bodem. De vochthuishouding van de bodem bepaalt in belangrijke mate de benutting van nutriënten.

Door klimaatverandering neemt het belang van de vochthuishouding verder toe. Het unieke van het plan is de integrale aanpak voor het verbeteren van de bodemvochthuishouding. Deze integrale aanpak betreft maatregelen op het gebied van ontwatering en bewatering, reductie van de bodembelasting en voeding van het bodemleven. In het plan HW2O wordt samengewerkt met Wageningen Universiteit en het waterschap Hollandse Delta.

In de loop van 2017 wordt het plan HW2O uitgewerkt in verschillende, onderling samenhangende projecten. Voor de co-financiering van de projecten is subsidie aangevraagd binnen de kaders van POP3. Eén van de deelprojecten betreft de oprichting van een consortium, bestaande uit instellingen en bedrijven die een gemeenschappelijk belang hebben bij HW2O.
Naast de ondersteuning van projecten verzorgt IB-Lerink de verslaglegging via de HWodKa-website.